Klauzula informacyjna nt. przetwarzania danych osobowych przez Fundację Greenpeace Polska

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Greenpeace Polska z siedzibą w Warszawie (02-386), ul. Altowa 4, (dalej: „Fundacja” lub „Administrator”), telefon: 22 851 26 42, email:  spl@greenpeace.org.

2. Fundacja powołała inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email ido.pl@greenpeace.org lub pisemnie na adres siedziby Fundacji.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
 1. zebrania podpisów popierających petycję i przekazania ich do właściwego organu władzy publicznej, organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej, podstawę prawną przetwarzania stanowi Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 2. informowania Cię (za pomocą emaili, SMSów, przesyłek pocztowych oraz telefonicznie) o działaniach Fundacji związanych z ochroną środowiska, naszych aktualnych projektach, o sposobach na to, jak można dodatkowo zaangażować się w nasze działania, podstawę prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), uzasadnionym interesem administratora jest marketing bezpośredni działań w które jest zaangażowany;
 3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi; zapewnienia bezpieczeństwa u Administratora oraz realizacji wewnętrznych celów administracyjnych, analitycznych i statystycznych, podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość obrony przed ewentualnymi roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa u Administratora oraz możliwość realizacji wewnętrznych celów administracyjnych, analitycznych i statystycznych przez Fundację.

4. Fundacja będzie przetwarzać Twoje dane:

 1. w zakresie celu wskazanego pkt 3a - do czasu cofnięcia Twojej zgody, o której mowa w pkt 3a, przy czym zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. w zakresie celu wskazanego w pkt 3b i c. - do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 5 lat od podania danych osobowych.

W przypadku, gdy toczy się spór lub postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

5. Dostęp do Twoich danych osobowych (tylko w niezbędnym zakresie) będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Fundacji, podmioty, którym Fundacja powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego oraz podmioty wchodzące w skład struktur organizacyjnych Fundacji poza granicami Polski - jedynie w celach i w zakresie niezbędnym do realizacji przez Fundację wskazanych powyżej celów. Twoje dane osobowe przekażemy także do właściwego organu władzy publicznej, organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej, do której kierowana jest petycja.

6. Twoje dane osobowe będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (operatorzy systemu obsługujący pocztę email Fundacji - Kanada i USA). Przetwarzając Twoje dane, korzystamy również z narzędzi analitycznych takich jak Facebook Analytics i Google Analytics, co może wiązać się z przekazaniem Twoich danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (USA). Dane przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państw, w stosunku do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, są przekazywane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzoru i zatwierdzonych przez Komisję. Podmioty, do których przesyłamy Twoje dane, gwarantują odpowiednie ich zabezpieczenie. Masz możliwość uzyskania kopii tych danych.

7. Masz pełne prawo do dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundację, a w szczególności do:

 • dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
 • sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

w przypadkach przewidzianych prawem.

W wyżej wymienionych przypadkach skontaktuj się z biurem Fundacji (spl@greenpeace.org, telefon: 22 851 26 42, ul. Altowa 4, 02-386 Warszawa) lub Inspektorem Ochrony Danych.

8. Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niewłaściwy, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podpisania petycji i informowania Cię o działaniach Fundacji związanych z ochroną środowiska, aktualnych projektach oraz o sposobach na to, jak można dodatkowo zaangażować się w działania Fundacji.