NIE dla Via Carpatia przez biebrzańskie bagna!

RATUJMY BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY!

Droga ekspresowa S16 jako fragment międzynarodowej trasy Via Carpatia ma przeciąć Biebrzański Park Narodowy. Nie możemy dopuścić do zniszczenia unikatowych ekosystemów Doliny Biebrzy wraz z ich dobroczynnym wpływem na retencję wody, szczególnie w czasach katastrofalnych w skutkach zmian klimatycznych.

Nie zgadzamy się na zrujnowanie przyjaznego naturze rolnictwa i turystyki opartej na biebrzańskiej przyrodzie! Istnieje rozwiązanie alternatywne, omijające obszary chronione nad Biebrzą!

Uratuj Dolinę Biebrzy razem z nami! Podpisz petycję do Ministra Klimatu i Środowiska i Ministra Infrastruktury!
#NieDlaS16przezDolineBiebrzy

Uratujmy Biebrzański Park Narodowy. Podpisz się pod petycją do Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministra Infrastruktury:

Petycja powstała z inicjatywy mieszkańców Doliny Biebrzy, przy wsparciu niżej podpisanych organizacji pozarządowych oraz wsparciu organizacyjnym ze strony Fundacji Greenpeace Polska, która jest administratorem Twoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną wyjaśniającą, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Do Ministra Klimatu i Środowiska
oraz Ministra Infrastruktury:

Panie Ministrze!

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku ogłosiła niedawno plany budowy drogi ekspresowej S16 (jako fragmentu międzynarodowej trasy Via Carpatia) przez Biebrzański Park Narodowy.


Dolina Biebrzy to miejsce szczególne na mapie Polski i Europy. Co roku odwiedzają ten obszar dziesiątki tysięcy miłośników biebrzańskiej przyrody – specjaliści z wielu dziedzin oraz turyści, którzy chcą tu odpocząć. W uznaniu wyjątkowych walorów przyrodniczych 25 lat temu utworzono tu Biebrzański Park Narodowy, wpisano ten obszar na światową listę chronionych obszarów bagiennych RAMSAR oraz zaliczono go jako obszar Natura 2000. Nad Biebrzą od pokoleń ludzie żyją w zgodzie z naturą. Główną działalnością człowieka jest tu rolnictwo, a w ostatnim okresie również prężnie rozwijająca się turystyka przyrodnicza. Budowa drogi ekspresowej S16 bezpowrotnie zrujnuje to niezwykłe miejsce. Dlatego my, mieszkańcy Doliny Biebrzy oraz miłośnicy jej unikatowych wartości, mówimy: "NIE" DLA DROGI EKSPRESOWEJ S16 PRZEZ BIEBRZĘ.


 
 
 
 

Nie ma możliwości budowy tak dużej infrastruktury transportowej przez wrażliwe na wszelkie zakłócenia ekosystemy bagienne, przez chronione siedliska, przez miejsca lęgowe i wypoczynku podczas migracji milionów ptaków, przez dom chronionych ssaków i innych zwierząt – bez istotnego na nie wpływu. Takiej inwestycji nie da się przeprowadzić "w białych rękawiczkach", nie da się też zrekompensować strat - ani przyrodzie, ani mieszkańcom tych okolic.

Jesteśmy przekonani, że możliwe jest rozwiązanie alternatywne omijające Dolinę Biebrzy, które pogodzi konieczność ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego, ostoi Natura 2000 i obszaru RAMSAR z budową Via Carpatia. Podobnie jak w nieodległej przeszłości dla kontrowersyjnej drogi Via Baltica, należy przeprowadzić analizę wielowariantową wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dla dłuższego – niż aktualnie rozpatrywane 70 km między Knyszynem a Ełkiem – odcinka drogi Via Carpatia, np. od Lublina do połączenia z Via Baltica. Dopiero na podstawie wyników takich analiz powinna być podjęta decyzja o przebiegu Via Carpatia. Ignorując krajowe i unijne wymogi prawne dotyczące ochrony przyrody, ryzykujemy konflikt z instytucjami europejskimi i utratę unijnych środków.

Mając na uwadze powyższe argumenty, w trosce o przyrodę i krajobraz Doliny Biebrzy oraz dobro żyjących tu i odwiedzających ją osób, a także konieczność walki z utratą różnorodności biologicznej i zmianami klimatu, apelujemy o wstrzymanie wszelkich prac związanych z Via Carpatia zagrażających Dolinie Biebrzy i mieszkańcom tego regionu, w tym:

  • zaniechanie prac nad opracowywanym aktualnie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla drogi ekspresowej S16 na odcinku Ełk–Knyszyn,
  • przeprowadzenie wielowariantowej analizy wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dla odcinka Via Carpatia co najmniej od Lublina do połączenia z Via Baltica i podjęcie decyzji o przebiegu międzynarodowej trasy na podstawie jej wyników w zgodzie z krajowym i europejskim prawem środowiskowym,
  • wstrzymanie procedur inwestycyjnych dla S19 od obwodnicy Lublina do Białegostoku do czasu wykonania oceny strategicznej dla Via Carpatia,
  • podjęcie doraźnych działań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku istniejącej drogi krajowej nr 65 Knyszyn–Grajewo, zgodnych z potrzebami mieszkańców i turystów.

Dowiedz się więcej:
https://act.gp/viacarpatia_info

Petycja powstała z inicjatywy mieszkańców Doliny Biebrzy, przy wsparciu niżej podpisanych organizacji pozarządowych oraz wsparciu organizacyjnym ze strony Greenpeace, który jest administratorem Twoich danych osobowych.
logosy-1